loader

Lajmet

Njoftimet e Fundit

MIS-Marketing Information System

Mbeshtetur nga Qeveria Gjermane nepermjet Giz ne bashkepunim me MBZHR dhe zbatohet nga ADAD Malore

Çmimet raportohen çdo të Hënë dhe të Enjte nga agjentët e ADAD Malore, nga tregjet e Tiranës, Korçës dhe Lushnjes. Çmimet e paraqitura janë vetëm një pjesë e bazës së të dhënave që rritet çdo ditë. Përveç çmimeve në tregje, në bazën tonë të të dhënave, janë regjistruar informacione mbi prodhuesit e frutave, sipërfaqja, prodhimi, të dhëna mbi tregtarët, frigoriferët dhe shumë tjera. Të gjitha të dhënat, imazhet, grafikët dhe informacionet në këtë faqe janë pronë e ADAD Malore dhe nuk mund të merren, të përdoren dhe të transferohen pa miratimin dhe pëlqimin paraprak të ADAD Malore.